Visie

Zorgvisie

Voorop staat het welzijn van de bewoner. Hij/zij krijgt de kans in overeenstemming met eigen kwaliteiten en wensen te leven.

Kernbegrippen visie op zorg:

 • ieder mens is uniek.
 • zo normaal mogelijke benadering, maar speciaal waar nodig.
 • individueel ondersteuningsplan is uitgangspunt van handelen bij het invullen van de individuele behoeften en wordt na ieder jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en uitdagen om zoveel mogelijk te leren en eigen kwaliteiten te benutten/ontplooien.
 • gestimuleerd worden in het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.
 • respect voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes.
 • veiligheid en bescherming krijgen.
 • sociaal en ruimhartig.
 • vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.
 • zorg wordt gefinancierd uit PGB.
 • 24-uurs zorg.

Woonvisie

De doelgroep is als volgt geformuleerd:

 • de zorg wordt gefinancierd vanuit het PGB
 • de bewoners hebben een ZZP indicatie VG3 – VG4
 • de bewoners krijgen 24-uurs zorg
 • de bewoners hebben een zekere mate van zelfstandigheid
 • de bewoners hebben een vorm van dagbesteding
 • de bewoners hebben geen gedragsproblematiek (agressie- , alcohol- en  verslavingsproblematiek)
 • de bewoners hebben geen medische problematiek waarbij verpleegkundige handelingen gemoeid zijn.

Kernbegrippen visie op wonen:

 • Wonen in een huis en in een omgeving waar de bewoner zich thuis voelt en dus veilig.
 • Een eigen appartement dient ervoor om zo ‘gewoon’ mogelijk te kunnen wonen.
 • Huisregels zijn er om omgang met elkaar in gezamenlijke huishouding soepel te laten verlopen.
 • Evenwicht in groepssamenstelling en aannameprocedure a.d.h.v. profielschets.
 • Gelijkwaardigheid en respect binnen de groep nastreven en ongelijkwaardige verhoudingen moeten voorkomen worden.

Visie op dag-en vrijetijdsbesteding

Kernbegrippen Dag- en Vrijetijdsbesteding:

 • Dagbesteding vindt buitenshuis plaats
 • Er dient aandacht te zijn voor het stimuleren en ondersteunen van de vrijetijdsbesteding en de opbouw en het onderhouden van een sociaal netwerk.
 • Speciale aandacht voor de invulling van vakantie.
 • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, waardoor geen dagopvang kan worden bezocht is de begeleiding in samenspraak met ouders/verzorgers verantwoordelijk voor opvang.
 • Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals: boodschappen doen, koken, eten, tv kijken, spelletjes doen, uitjes etc. met het doel vereenzaming te voorkomen.

Visie op kernbegrippen positie en rollen

Kernbegrippen positie en rollen:

 • Bewoners zijn het belangrijkste.
 • De verhouding in de rollen en posities ten opzichte van elkaar, bewoners/ouders/wettelijk vertegenwoordigers/begeleiders, worden vastgesteld in een individueel begeleidingsplan en zo nodig telkens bijgesteld.
 • Bij geschillen met betrekking tot het begeleidingsplan heeft de mentor/curator eindbeslissingsrecht.